Passage de grade

DEBOUTSOL
KOSHI-WAZACEINTURE1° SERIE IMMOCEINTURE
UKI-GOSHIBLA/JAUHON-GESA-GATAMEBLA/JAU
O-GOSHIJAUNEKUZURE-GESA-GATAMEJAUNE
TSURI-GOSHIJAU/ORAMAKURA-GESA-GATAMEJAU/ORA
TSURI-KOMI-GOSHIORANGEUSHIRO-GESA-GATAMEORANGE
HARAI-GOSHIORA/VERKATA-GATAMEORANGE
HANE-GOSHIVERTE2° SERIE IMMO
UCHI-MATAVER/BLEUYOKO-SHIO-GATAMEBLA/JAU
O-GURUMABLEUEKAMI-SHIO-GATAMEJAUNE
USHIRO-GOSHIMARRONTATE-SHIO-GATAMEJAU/ORA
UTSURI-GOSHIMARRONKUZURE-YOKO-SHIO-GATAMEORANGE
ASHI-WAZAKUZURE-KAMI-SHIO-GATAMEORANGE
O-SOTO-GARIBLA/JAUKUZURE-TATE-SHIO-GATAMEORANGE
O-UCHI-GARIBLA/JAUENTREES FACE
KO-UCHI-GARIJAUNE1° ENTREEBLA/JAU
HIZA-GURUMAJAU/ORA2° ENTREEJAUNE
SASAE-TSURI-KOMI-ASHIORANGE3° ENTREEORANGE
DE-ASHI-BARAIORA/VER4° ENTREEVERTE
KO-SOTO-GARIVERTE5° ENTREEBLEUE
KO-SOTO-GAKEVERTE6° ENTREEMARRON
O-SOTO-OTOSHIVER/BLEUENTREES COTE
O-SOTO-GURUMABLEUE1° ENTREEBLA/JAU
OKURI-ASHI-BARAIMARRON2° ENTREEJAUNE
HARAI-TSURI-KOMI-ASHIMARRON3° ENTREEORANGE
KATA-TE-WAZA4° ENTREEVERTE
IPPON-SEOI-NAGEBLA/JAU5° ENTREEBLEUE
MOROTE-SEOI-NAGEJAUNE6° ENTREEMARRON
ERI-SEOI-NAGEJAU/ORAENTREES TORI SUR LE DOS
TAI-OTOSHIORANGE1° ENTREEJAUNE
KATA-GURUMAVERTE2° ENTREEORANGE
HIDARI-KATA-SEOIVER/BLEU3° ENTREEVERTE
SEOI-OTOSHIBLEUE4° ENTREEBLEUE
TE-GURUMAMARRON5° ENTREEMARRON
SUTEMI-WAZAKANSETSU-WAZA
TOMOE-NAGEJAUNEJUJI-GATAMEJAUNE
MAKI-TOMOEJAU/ORAUDE-GARAMIORANGE
YOKO-TOMOEORANGEUDE-GATAMEVERTE
TANI-OTOSHIVERTEWAKI-GATAMEBLEUE
WAKI-OTOSHIVER/BLEUHIZA-GATAMEMARRON
SUMI-GAESHIBLEUEHARA-GATAMEMARRON
URA-NAGEMARRONSHIME-WAZA
KATA-JUJI-JIMEJAUNE
GYAKU-JUJI-JIMEORANGE
NAMI-JUJI-JIMEORANGE
HADAKA-JIMEVERTE
OKURI-ERI-JIMEVERTE
KATA-HA-JIMEBLEUE
KATA-TE-JIMEBLEUE
ASHI-GATAME-JIMEMARRON
MOROTE-JIMEMARRON